کندو دانش آوران سام
موسسه اعزام دانشجو به خارج از کشور
با مجوز رسمی شماره ۴۲-۱۷-۶۷۳۸۶ از وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری