جهت دریافت لیست کامل موسسات مجازاعزام دانشجو
مورد تایید وزارت علوم تحقیقات و فناوری کلیک کنید.
شماره موسسه اعزام دانشجو کندو دانش آوران سام  در این لیست 
129 می باشد.
 مجوز کندو تا تیرماه ۱۳۹۶ تمدید شده است. برای مشاهده خبرروی لینک بالا کلیک کنید.