سامانه دریافت ارز دانشجویی - سامانه نشا   :
http://nesha.msrt.gov.ir

چگونه می توانم از اداره اعزام با هزینه شخصي، نامه معرفي به بانک برای دریافت ارز دولتی، دریافت نمایم؟
http://nesha.msrt.gov.ir/nesha/mosharekat/motedavel/how_to_submit_bank_request.jsp

دریافت فرم تعهد نامه - فرمت PDF و JPG
http://nesha.msrt.gov.ir/nesha/mosharekat/motedavel/1.PDF
http://nesha.msrt.gov.ir/nesha/mosharekat/motedavel/1.JPG

اخبار کوتاه و مهم ارز دانشجویی
http://nesha.msrt.gov.ir/nesha/mosharekat/motedavel/view_mosharekat_news.jsp